ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียน
ส 505(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2513
ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.พิเศษ
ปีที่สร้าง 2519
ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียน
105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง
ปีที่สร้าง 2562
ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2523
ข้อมูลอาคารสถานที่
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
ข้อมูลอาคารสถานที่
บ้านพักครู
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2560
ข้อมูลอาคารสถานที่
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2519
ข้อมูลอาคารสถานที่
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ข้อมูลอาคารสถานที่
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2557
ข้อมูลอาคารสถานที่
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
ข้อมูลอาคารสถานที่
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
ข้อมูลอาคารสถานที่
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2560
ข้อมูลอาคารสถานที่
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
ข้อมูลอาคารสถานที่
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2560
ข้อมูลอาคารสถานที่
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2531
ข้อมูลอาคารสถานที่
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542
ข้อมูลอาคารสถานที่
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2520
ข้อมูลอาคารสถานที่
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539