บุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางกมลวรรณ ชัยมณี
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายรุ่งเรือง บุญเรือง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นางสาวรุ่งทิวา  อินยาศรี
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
 

นายณัฐพล เอี่ยมประดิษฐ์
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา