คณะผู้บริหาร

นางพรรณิภา อังคะนาวิน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน