ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณิภา อังคะนาวิน
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11-4-2566