ปฐมวัย

นางพรรณิภา อังคะนาวิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวทัศนีย์ หอมนาน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิรชา หลอมวันดี
ครูอัตราจ้าง