กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางแสงเดือน ตาละทา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวเบญญาภา ตุ้ยเต็มวงศ์
ครู คศ.1