กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอมรพล โสภา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์