กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกาญจนา แลใจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจักรกฤษณ์ จันทร์ดวง
ครูอัตราจ้าง

นางกมลวรรณ ไชยมณี
ครู คศ.2