กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายณัฐพล เอี่ยมประดิษฐ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ