กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายรุ่งเรือง บุญเรือง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3