กลุ่มสาระประถมศึกษา

นางวันเพ็ญ กันทวัง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระประถมศึกษา