คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทวีศักดิ์ ไชยอุต
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัฐภัทรพงศ์ ดวงชัย
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฏฐชา การุณ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกดารินทร์ ก๋องเกิน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวิทยา กัลลา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศุภกาญจน์ มะลิทา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิมลศิริ สิทธิการ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิมลทิพย์ ทรายเป็ง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6